IPPC:s rapport – inga egentliga nyheter. Vad bör göras? Radikal reformism eller demokratisk ”revolution”?

24
2150
Bild: Shutterstock

IPCC har kommit med sin nya stora klimatrapport, den första på 8 år av denna storleksordning. Innehållet är det väntade som en viss klimataktivist konstaterar.

Några andra media nedan:

Två orosmoln från FN:s klimatrapport – och en ljusglimtTvå orosmoln från FN:s klimatrapport – och en ljusglimt
Det blir allt varmare och det är människans fel. Det slår klimatpanelen fast i en ny rapport.

Rapporten är viktig eftersom det är den som alla beslutsfattare kommer att hålla i handen när de kommer till nästa viktiga klimatmöte i Skottland i november.

Men det är en mörk läsning. Havsnivåerna stiger, extremväder kommer bli vanligare – och temperaturen stiger.

Trots det finns det en liten ljusglimt i klimatrapporten – hör SVT:s video. Förutsätter ”bara” att man minskar utsläppen till noll mycket snart.

Expressen: Varningen: Extremväder kommer att bli vanligare FN:s generalsekreterare Antonio Guterres menar att rapporten måste innebära en ”nådastöt” för fossila bränslen.

Det är åtta år sedan IPCC publicerade sin senaste stora delrapport.

Klimatförändringarna pågår, det är vi som är orsaken och den kommer att fortsätta så länge utsläppen gör det, säger Markku Rummukainen, professor klimatologi vid Lunds universitet och medlem i klimatpolitiska rådet.

IPCC utför inte egen forskning utan rapporten är en sammanställning av 14 000 vetenskapliga artiklar om klimatet utförd av hundratals klimatforskare.

– Det här är den mest omfattande sammanställningen av klimatforskningen hittills
, säger Rummukainen.

I rapporten slog klimatpanelen fast att extremvädret, i synnerhet värmeböljorna, har blivit allt vanligare och mer intensiva.

I rapporten slås också fast att målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet, kommer krossas redan före 2030. Samtidigt som de slå fast att uppvärmningen är ”oundviklig” likaså är det extremväder som följer av uppvärmningen.

Hittills har jordens medeltemperatur ökat till 1,09 grader – och den fortsätter att stiga.

Det finns ingen säker gräns om att 1,5 skulle frälsa oss, tillskillnad från 2 eller 3 grader. Men det kommer bli lättare för oss att hantera konsekvenserna i naturen om det begränsas till 1,5, säger han.

Rummukainen säger att Sverige redan påverkas av extremvädret och nu måste förbereda sig på att det kommer fortsätta vara extremt.

Ur DN saxas:

Även om världen skulle lyckas nå Parisavtalets klimatmål så innebär det inte att klimatförändringarna kommer att upphöra och avstanna. Vissa förändringar kan fortsätta långt efter att uppvärmningen avstannat och vissa förändringar är oåterkalleliga. Det handlar inte minst om upptining av istäcken och en global havsnivåhöjning, säger Markku Rummukainen.

Sedan den förra rapporten presenterades, år 2014, har klimatförändringarna fortsatt. Glaciärer tinar, landisar har smält i snabbare takt än tidigare och havsnivåer har höjts. Framför allt har medeltemperaturen över hela jorden stigit – koldioxidhalten i atomsfären är den högsta uppmätta på två miljoner år.

– Snabbast går uppvärmningen på Arktis, där uppgår temperaturen till det dubbla av den globala medeltemperaturökningen

Vad bör göras?

Erfarenheterna är nu mycket tydliga. De förslag som presenterats av etablissemanget, må det vara regeringar, EU eller representanter för storindustrin är otillräckliga. Och man har vetat att de är otillräckliga då de presenterats om man tar del av bedömningarna av ledande veteskaplig expertis, t.ex. i IPCC.
Ja, erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Paris: Bara uttalanden, inga förpliktelser och inga sanktioner om löftena ej uppfylls – tämligen värdelöst.

Här har publicerats många artiklar om klimatet. Det finns en grundläggande åsiktsskillnad mellan dem som menar att olika reformer, typ utsläppsrätter eller solpaneler kan rädda klimatet och dem som anser att klimatet endast kan räddas av grundläggande ändring av ekonomiska förhållanden, med demokratisk kontroll över ekonomin, centrala produktionsmedel och naturtillgångar samt planerad verksamhet. Den förra gruppen bestämmer – och utvecklingen visar att den har misslyckats.

Jag gör längre ned ett utdrag ur artikeln Klimatkatastrofen rycker närmare. Är demokratisk socialism räddningen för klimatet och mycket annat? Nu verkar inte en genomgående demokratisk samhällsordning i socialistisk riktning stå på dagordning om jag förstått rätt. Låt oss se på vad några klimatorganisationer har för mål.

Greta Thunbergs Fridays For Future:
”Keep the global temperature rise below 1.5 °C compared to pre-industrial levels.
Ensure climate justice and equity.
Listen to the best united science currently available.” här.

Vad vill då Klimataktion:

”Vi vill
Att Sverige antar årliga mål för utsläppsminskningar med sikte på fossilfritt 2030.
Att Sverige utvecklar ett transportsystem utan klimatpåverkan.
Att Sverige ställer om till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.
Att Sverige satsar på ett helt fossilfritt energisystem.
Att Sverige driver på för ett globalt avtal om snabbare och rättvist fördelade utsläppsminskningar.
Att en genomgripande omställning till rättvisa och hållbara samhällen inleds.”

Uppfattar detta som mycket allmänna bra mål men de anger inte förslag på åtgärder.


Det gör däremot Jordens vänner som har ett intressant radikalt reformprogram från 2017 ”Klimaträttvisa nu!”. Återger huvudinnehållet nedan.
Jordens vänner.

Nu är det dags att ställa om samhället! Vi kan bygga ett bra samhälle för alla människor i världen utan kol, olja och kärnkraft. Ju tidigare omställningen till ett hållbart rättvist samhälle börjar, desto smidigare kan den genomföras.

De rika länderna bär historiskt sett huvudansvaret för utsläpp av växthusgaser, medan det är de fattiga som drabbas värst. Men alla människor har lika mycket rätt att på ett hållbart sett utnyttja jordens resurser, och lika mycket rätt på utveckling, enligt principen för rättvist miljöutrymme.

Den politik som förs i internationella förhandlingar domineras av lösningar som gynnar storföretagens intressen snarare än planetens. Samtidigt förs det en politik på det nationella planet som gör att utsläppen höjs istället för sänks.

Det är främst de rika ländernas ansvar att se till att ökningen av halten växthusgaser i atmosfären snabbt avtar, och dessa minskningar måste börja på hemmaplan. Dessa länder måste dessutom ta ett stort ekonomiskt ansvar för utsläppsminskningar och uppbyggnad av grön infrastruktur i länder i Syd. Resurser som skog och mark räcker inte till för att ersätta allt fossilt bränsle och kärnkraften – biobränsle konkurrerar ofta med markbehovet för mat och är i storskalig form ett hot mot biologisk mångfald, en hållbar nivå av ekosystemtjänster, och människors tillgång till odlingsmark.
För att åstadkomma förändring behöver vi en stark rörelse för klimaträttvisa, där folkrörelser som miljö-, solidaritets, bonde-, arbetar-, ursprungsfolks- och feministrörelsen går samman och tar strid för systemförändring istället för klimatförändring.

Vad behöver göras?
Omställning av nyckelsektorer behövs: energi, transporter, industrin, och naturbruk. Stora vinster går att göra med bra stadsplanering, och jord- och skogsbruket kan bli koldioxidsänkor istället för växthusgaskällor. Men både globalt och lokalt gäller att stad och land är mer än siffror – makten att förändra finns eller ska finnas hos de som berörs.

Minska energiförbrukningen
Minskad energiförbrukning i rika länder är den avgörande politiska och ekonomiska förändring som behövs för att rädda klimatet och stoppa kärnkraften. Det som behövs är storsatsning på de många möjligheter som finns att spara energi genom hushållning, omställning av jordbruket, stadsplanering som minskar transporter, renovering av miljonprogrammet med mera.

Ställ om energiförsörjningen
Det går att avveckla kärnkraften och satsa på 100% förnybar energi. Det som saknas är den politiska viljan. Vindkraft och bioenergi har stor utvecklingspotential redan idag, medan solceller och solkraft, geotermisk energi och vågkraft är exempel på hållbara energilösningar imorgon. För att nå dit behövs bra politiska beslut, inklusive satsningar på småskaliga demokratiska lösningar. Det ska vara lätt att producera sin egen el och leverera överskottet till nätet.

Ställ om transporterna
Trafiken är den sektor i Sverige där koldioxidutsläppen bara fortsätter att öka. Satsning på kollektivtrafiken med energisnål spårtrafik som stomme är avgörande för att kunna minska vägtrafiken. Fler och billigare tåg på gamla och nya banor behövs liksom spårvägar i fler svenska städer. Även busstrafiken måste utvecklas och priserna sänkas. Istället för avreglering och privatisering av kollektivtrafiken behövs ett sammanhållet system med gemensam finansiering. Motorvägsprojekt som ”förbifart” Stockholm och nya externa köpcentrum uppmuntrar fortsatt vägtrafik och måste stoppas.

Ställ om industri och naturbruk, maten, städer och landsbygd
Jordens Vänner önskar en dialog med bilarbetare, bönder, förortsbor och andra om hur vi kan ställa om Sverige till rättvisa och ekologisk hållbarhet. Hur kan miljonprogrammets stadsdelar och alla våra urbana områden förbättras? Hur kan makt återföras till landsbygden bort från fjärrstyrning via storföretag och banker? Hur kan folkrörelser samarbeta för att främja ett konstruktivt program som för med sig nya arbetsplatser i jord- och skogsbruk, i industrin och i den gemensamma välfärden.

Gå med i den globala rörelsen för klimaträttvisa. Vi står inför en utmaning som inte kan skapas av experter utan endast av många människor tillsammans. En omställning som måste bygga på de insikter var och en har av vilka behov som är viktiga och hur lokal anpassning kan ske. En omställning där demokratiskt samarbete mellan folk i gemen lokalt, nationellt och internationellt är betydelsefullt och där våra insatser är av avgörande betydelse.

Jordens Vänner är en organisation i en sådan folkrörelse med systerorganisationer i 76 länder, som tillsammans är Friends of the Earth International.

För att hålla den globala temperaturökningen långt under två grader behövs en snabb utsläppsminskning. Sverige bör minska sina utsläpp med mer än 60% (jämfört med 1990) till 2020 och så snart som möjligt gå mot nollutsläpp, utan falska lösningar.

Beskatta koldioxidutsläppen
När det gäller att rå på ett akut klimathot är koldioxidskatten effektiv. Sådana skattemedel kan öronmärkas för att bygga bort de fossilintensiva samhällssektorerna, genom en ny hållbar infrastruktur.

Avskaffa inrikesflyget
Flyget har extremt mycket högre utsläpp än tågtrafiken och även biltrafiken. De flesta resorna som görs inom Sverige skulle kunna göras med andra färdmedel. Därför bör den svenska politiken rikta in sig på att bygga ut tågtrafiken.

Stopp för nya motorvägar
Regeringen fortsätter att satsa på utbyggnad av motorvägar och ringleder. I praktiken leder det till ökade koldioxidutsläpp, och cementerar bilsamhället. Nya motorvägar är dyra, och pengarna skulle kunna användas för järnvägs och kollektivtrafikinvesteringar.
Bygg ut tågnätet
Jordens Vänner föreslår att en procent av BNP satsas på spårtrafik och nya vagnar de närmsta åren. Det gör det möjligt att bekvämt minska väg- och flygtrafiken. En procent av BNP motsvarar det som satsades årligen under uppbyggnaden av järnvägsnätet i Sverige för hundra år sedan.

Spårtrafik i alla större städer
I Sverige finns tretton städer med en befolkning på över nittio tusen invånare, utan spårtrafik. Alla dessa städer har goda förutsättningar för att bygga spårbundna trafiksystem. Kommunerna bör få statliga bidrag för utredning, projektering och utbyggnad, och följa Malmös och Lunds exempel.
Stadsplanera för minskade transporter
För några årtionden sedan hade de flesta svenskar en butik inom fem minuters promenadavstånd. På 15 år har ca 500 tätorter förlorat sin sista livsmedelsbutik. Ytterligare flera hundra hotas de närmaste åren. Idag pågår en centralisering och bortflyttning av handeln från bostadsområdena. Inte minst genom nya, externa köpcentra.

Spara energi och satsa på förnybart.
Genom nämnda satsningar på spårtrafik och stadsplanering samt på energieffektivisering av bostäder och koldioxidskatt kan vi minska energianvändningen kraftigt med bibehållen livskvalitet. Då räcker de förnybara energikällorna till. Förutom den vattenkraft vi redan har kan 30 TWh vindkraftsel produceras i Sverige år 2020, det är nästan hälften av kärnkraftselen. En större del av uppvärmningen av lokaler och varmvattenbehovet kan ske med hjälp av solvärme.
Satsa på biogas
Vad gäller biobränsle bör i första hand möjligheterna att röta restprodukter till biogas utvecklas, som gödsel, blast, halm med mera.Utöver detta kan en begränsad andel av åkermarken samt ett hållbart skogsbruk bidra till biobränsleproduktion.
Begränsa industriell köttproduktion
Människors konsumtion av kött och mjölkprodukter leder till ökad boskapshållning och kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser. Metan från idisslare och kväveoxid från gödsel är växthusgaser som mycket starkt bidrar till detta. En del av koldioxidutsläppen kommer från avskogning när exempelvis regnskog skövlas för att omvandlas till betesmark. Totalt beräknar FAO att animalieproduktionen står för arton procent av växthusgasutsläppen.
Främja lokal produktion
Ett sätt att främja lokalproducerade varor och skära ner de långväga transporterna är att sätta ett högre pris på utsläppen. En studie från Naturvårdsverket visar att höjd bränsleskatt och kilometerskatt på lastbilar skulle minska koldioxidutsläppen med 477 000 ton. Samtidigt skulle 5000 nya jobb skapas i Sverige då produktionen flyttas närmare konsumenten.


Är kapitalismen är största hindret?

I denna artikel diskteras ett ännu mer radikalt förslag – mänlighet – avskaffa kapitalismen och inför demokratisk socialism! Tokerier? Läs vidare och bilda Dig en egen uppfattning.
Har behandlat frågan Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.


Relaterat
Greta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen.
En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism.
Kapitalismens låtsaslösningar på klimatkrisen.
Vilka grupper bryr sig mest om klimatförändringar?
Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
USA:s hyckleri om klimatpåverkan och överträdelser av mänskliga rättigheter – Jeffrey Sachs.
Hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.
5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism.
Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
“Nu handlar det inte bara om klimatet. Detta är rå klasskamp.” Är det verkligen så?
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Behövs socialism för att rädda klimatet??
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Sveriges regering: Agenda 2030 och globala målen.
Sveriges regering: En samlad politik för klimatet

Föregående artikelGlobaliseringens följder – med utgångspunkt i “Det individualiserade samhället” av Zygmunt Bauman
Nästa artikelVad beror översvämningarna i Tyskland på?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

24 KOMMENTARER

 1. https://www.rt.com/russia/531513-global-warming-ideology-position/
  Det är klart att det kommer att finnas vinnare och förlorare från den globala uppvärmningen. Ryssland ska inte skämmas över att vinna på en varmare värld
  Västs insisterande på att klimatförändringar kommer att vara fruktansvärda för alla är bara ideologi. I verkligheten, som med alla saker, kommer vissa människor att vinna och andra kommer att förlora. Ryssland tycks kunna växa fram i en mycket starkare position.

  Det är sant att Kreml, såväl som majoriteten av ryska medborgare, tills nyligen inte brydde sig om klimatförändringar, eftersom de antingen inte trodde på det eller inte såg det som något som direkt kunde påverka Ryssland. Det har ändrats sedan dess. Det här året håller på att bli en vändpunkt. Det har äntligen gått upp för landet – både den politiska klassen och många vanliga medborgare – att klimatförändringarna är verkliga, och vi påverkas redan.

  Västerländska medier, ledd av sitt flaggskepp tidningen New York Times, har förutsägbara skräckhistorier från Ryssland. Enligt dessa rapporter står världens största nation inför den dystra utsikten att bli förbrukad av skogsbränder, medan dess bostäder och infrastruktur snart kommer att sjunka ner i den tinande permafrosten. Den inte så subtila undertext mycket av sådan rapportering är att Ryssland förtjänar förmodligen klimatrelaterade katastrofer, då dess ledning ”i åratal” har avvisat det faktum att människor bär ansvaret för den globala uppvärmningen.

  Att komma till rätta med klimatförändringarnas verklighet och dess enorma utmaningar betyder inte att Ryssland bara bör fokusera på hoten, men samtidigt ignorera de fördelar det kan medföra. Klimatförändringsberättelsen som för närvarande är dominerande i väst försämrar till stor del dessa uppgångar, samtidigt som de betonar de potentiellt katastrofala konsekvenserna av global uppvärmning.
  Ironiskt nog, just i december förra året, hade New York Times körde en lång läsning på de potentiella fördelarna med den globala uppvärmningen för Rysslands jordbruk.
  Enligt en studie gjord av Institute of Geography vid Ryska vetenskapsakademin 1961 hade så mycket som 63% av Rysslands territorium klimatförhållanden som ansågs ogynnsamma för människor. År 2010, på grund av temperaturstegringen, hade den ogynnsamma zonen krympt till 50% av Rysslands landmassa.
  Mer forskning, utförd av forskare vid den sibiriska grenen av ryska vetenskapsakademien och NASA: s Langley Research Center, drar slutsatsen att den globala uppvärmningen kommer att göra klimatet i Sibirien och Fjärran Östern mer mottagligt för både liv och jordbruk. Vid 2080-talet beräknas forskare att klimat över Asien-Ryssland, som utgör två tredjedelar av landet, kommer att bli ”mycket varmare och mildare”, vilket kan leda till en fem- till sjufaldig ökning av kapaciteten för territorium för att upprätthålla en mänsklig befolkning. Detta skulle resultera i en högre kapacitet för befolkningstäthet i området, som nu är glest bebott, och göra det mer attraktivt för inkommande migration.

  En analys från 2021 av Princeton University -ekonomer förutspår att världens grundläggande produktivitet i genomsnitt kommer att minska med 19% med 2200 på grund av stigande temperaturer. Brasilien, Afrika, Indien, Australien och Mellanöstern kommer att bli de viktigaste förlorarna, med minskad ekonomisk produktivitet med upp till 60%. Det kommer dock att bli en mycket annorlunda historia på norra breddgrader, inklusive stora delar av Ryssland. Delar av Alaska, norra Kanada, Grönland och norra Ryssland kommer att se produktiviteten dubbla i förhållande till vad den skulle vara utan global uppvärmning.

  En annan ny studie av forskare från USA, Kanada och Storbritannien, tittar på de områden som kan bli nyligen lämpliga för kommersiellt jordbruk till följd av klimatförändringar. De drog slutsatsen att Ryssland och Kanada hade störst potential att bli jordens nya jordbruksområde. Ryssland kan lägga till 4,3 miljoner kvadratkilometer (1,7 miljoner kvadratkilometer) ny jordbruksmark medan Kanada kan lägga till 4,2 miljoner kvadratkilometer (1,6 miljoner kvadratkilometer).
  När det gäller de nackdelar med klimatförändringar som Ryssland oundvikligen kommer att möta – och faktiskt redan upplever – är de utan tvekan allvarliga, men kan hanteras. Cirka 65% av Rysslands landmassa täcks av permafrost, som nu börjar tina och hotar byggnader, vägar och andra anläggningar och infrastruktur som byggdes på den.
  Det finns tekniska lösningar för att förstärka strukturer som hotas av smältning av permafrost. De är dyra, men Ryssland skulle nog ha råd med dem om problemet blir riktigt akut. På samma sätt, när risken för skogsbränder ökar med stigande temperaturer, bör det finnas åtgärder för att motverka detta. Sommarens flammor i Yakutia kanske inte hade varit så dåliga om staten hade bevarat sitt rikstäckande system för att bekämpa skogsbränder som fanns under sovjettiden.

 2. Huvuddelen av Rysslands befolkning och ekonomiska verksamhet är koncentrerad till icke-permafrostområden. Endast 15 miljoner ryssar lever i den extrema norr, vilket kan riskera att permafrost försämras, och det har skett en befolkningsförskjutning när många flyttar söderut för att leta efter bättre förhållanden.
  Ingen kan med säkerhet förutsäga de långsiktiga effekterna av klimatförändringarna. Detta gäller också med avseende på dess inverkan på Ryssland. Ändå finns det skäl att förvänta sig att landet i stort sett kan dra nytta av den globala uppvärmningen om det spelar sina kort rätt. De negativa effekterna av klimatkrisen kan mötas med anpassningsåtgärder, från att investera i det ovannämnda nationella skogsbrandsystemet och att införa torktåliga grödor till installation av luftkonditionering i alla ryska hushåll.
  De pengar som läggs på anpassningen bör dock mer än kompenseras av de kommersiella och strategiska vinster som Ryssland potentiellt kan skörda av uppvärmningen av den globala uppvärmningen. Dessa inkluderar mer mottagliga förhållanden på platser som tidigare var olämpliga för mänskligt boende på grund av dödande kyla, miljontals kvadratkilometer nyligen tillgänglig jordbruksmark och en isfri Arktis, vilket gör polhavet till ett nytt Medelhav-och ett där Ryssland har en kontrollerande andel. .
  När det gäller klimatförändringarna har Ryssland en annan viktig fördel. Tack vare dess enorma territorium har den 18 klimatzoner som påverkas annorlunda av stigande temperaturer. Om det finns områden som påverkas negativt av klimatkrisen kan de kompenseras av zoner där förhållandena blir mer mottagliga.

  Vissa modeller förutspår att nästan en tredjedel av världens befolkning kan befinna sig i extremt varma och obebodda-Sahara-liknande-förhållanden och generera hundratals miljoner klimatflyktingar . Ryssland kan bli en av de viktigaste destinationerna för människor som flyr från extrem värme, torka och stigande hav. Som Princeton -studien säger , ”I slutändan är det bästa sättet att anpassa sig till den globala uppvärmningen … att migrera till regioner som förlorar mindre eller till och med vinner på temperaturökningar. Många av dessa regioner är glesbygd idag, på grund av deras bristande bekvämligheter och produktivitet, men kan förbättras när temperaturen stiger och nya migranter investerar i dem under de kommande århundradena. ”

  Ett alternativ skulle vara att världen finansierar vidarebosättning av klimatflyktingar i Ryssland genom en internationell fond som stöds av rika regeringar och privata givare. Det kan vara ett annat sätt för landet att tjäna pengar på sina fördelar med klimatförändringar, vilket ökar dess flaggdemografi i processen. Värdet, åtminstone för västvärlden, skulle eventuellt vara att hålla en spirande klimatflyktingkris i schack som skulle splittra regeringar och allmänhet och tvinga till exempel EU att fatta hårda och impopulära beslut om människors liv.
  Men trots denna uppfattning kan Moskva inte vända ryggen till kampen mot klimatförändringarna. Som medlem i det internationella samfundet måste det gå med i ansträngningarna för att bekämpa krisen, även om det innebär en avsevärd förlust av landets olje- och gasintäkter på grund av avkolningen av den globala ekonomin. I själva verket är avkolning en välsignelse i förklädnad för Ryssland, eftersom det kommer att få nationen att bli av med sitt förnedrande beroende av kolvätexport och gå mot en mer diversifierad och innovativ ekonomi.
  På grund av tidsfördröjningseffekterna av planetens klimat kommer den globala uppvärmningen att fortsätta under de närmaste decennierna, även om världssamhället mirakulöst lyckas minska utsläppen av växthusgaser på kort sikt. Det är inget fel i Ryssland, på grund av dess geografiska fördelar, som gynnas av klimatförändringar. Den borde faktiskt utnyttja den globala uppvärmningen pragmatiskt och strategiskt.

  Den dominerande västerländska diskursen, som hävdar att klimatförändringarna är lika fruktansvärda för alla, är ideologiserad och luktar hyckleri. Den faktiska geopolitiken för krisen, som det sällan talas om, kommer att ha sina förlorare och vinnare. Till exempel visar de flesta klimatmodeller att Indien kommer att vara ett av de viktigaste offren för den globala uppvärmningen, medan Kina kommer att bli betydligt mindre påverkat, med sina nordliga områden troligen till och med tjäna på, så det är rimligt att klimatkrisen kommer att ha en direkt påverkan om maktbalansen mellan Asiens rivaliserande jättar.
  I slutet av 1800 -talet sa en rysk kejsare berömt att Ryssland hade två allierade: armén och flottan. Under 2000 -talet kan dess två främsta allierade vara dess kärnvapen och den globala uppvärmningen. Landets stora arsenal av atomstridsspetsar och raketer kommer att hålla det militärt mäktigt, medan global uppvärmning kan ge en ny geo-ekonomisk betydelse för dess stora, en gång frusna avfall.
  https://www.rt.com/russia/531513-global-warming-ideology-position/

  • Ivan! Vilken cynisk inställning från Ryssland och USA…. ”I slutändan är det bästa sättet att anpassa sig till den globala uppvärmningen ” (“som Princeton -studien säger”).
   Ännu ett nytt försök till försvar för ett system som har spelat ut sin roll i historien. Återigen ska ett litet fåtal människors rätt att förstöra vår jord för vinsters och tillväxt skull bortförklaras. Nu när det har blivit allt mer uppenbart att de gamla lögnerna inte längre håller, ex “frågan om klimatet är en konspirationsteori som hittats på av bankirer (judiska underförstått) som ville införa en ny World Order, eller då det inte längre går att vaska fram “forskare som inte blivit publicerade” så drar man till med “anpassa sig till den globala uppvärmningen”. Uppriktigt sagt: FY FAN!

   Vårt mål måste vara att så snart som möjligt avskaffa det system som kommer att leda till att jorden, vårt enda hem, förstörs. De inte ens 1%-en får vackert finna sig i att bli en del av de 100%-en. Och för oss gäller: Omsorg om alla jordens människor och om vår miljö.

   • Catarina! Du blandar godtyckligt ihop två olika saker” klimatfrågan” med ”miljöfrågan”.
    Vad gäller ”miljöfrågan”, som är den viktiga frågan i debatten, tror jag att vi är ganska överens om att något måste förändras NU och inte IGÅR..
    Lycka till med ditt fortsatta engagemang i denna kamp!

  • Tack Ivan!
   Men jag förstår inte riktigt vad du menar, att klimatet förändras är ju ett miljöproblem. Jag vänder mig mot artikeln från r.t. för att undermeningen kan tolkas ungefär så här: “Vi behöver inte oroa oss, vi löser det så här”…istället för att “vi måste koncentrera precis alla krafter på att begränsa den globala uppvärmningen så att ex inte miljarder människor ska tvingas flytta.” Följaktligen vänder jag mig också mot orden “pengar, ekonomi och kommersiellt”.
   IPCC skriver “ Reaching 2°C instead of 1.5°C of global warming would lead to substantial warming of extreme hot days in all land regions. It would also lead to an increase in heavy rainfall events in some regions, particularly in the high latitudes of the Northern Hemisphere, potentially raising the risk of flooding.”
   IPCC WGI Interactive Atlas här kan man se hur olika grader av temperaturhöjningar påverkar jordens länder.
   Tipping points nära brytpunkten – Folkbildning Klimat…läs här vilka konsekvenser det kan få om vi inte håller oss inom den ram som Parisavtalet förespråkar.
   Jag vänder mig också mot tekniska lösningar som vi inte sett röken av…
   Permafrost Thaw in Siberia Creates a Ticking ’Methane Bomb’ of Greenhouse Gases, Scientists Warn | Smart News | Smithsonian Magazineinnlig
   Till sist en önskan, hoppas att det modiga ryska folket, de modiga ryska arbetarna som en gång räddade oss undan ”Hitlers tusenårsrike” vaknar till medvetande och inser vad som håller på att hända.

 3. Efter att precis ha laddat ner rapporten, nästan 4000 sidor (telefonen protesterar, ingen lagringskapacitet kvar), så ser jag att fenomenet Greta redan har läst rapporten. Naturligtvis, hon hoppade ju av skolan, vilket jag inte gjorde.
  Hur som helst, en iakttagelse, hockeyklubban (eller är det kanske en bandyklubba den här gången) är tillbaka igen. Så den medeltida värmeperioden är ordentligt tillplattad. Skam den som ger sig.

  • Greta går i skolan sedan ett par år, har utmärkta skolbetyg.

   Denna har ökat stöd Vetenskapliga svar på klimatförnekares favoritargument

   Manns hockeyklubba: Två studier publicerade 1998+99 som visade att nutida uppvärmning står ut och som på nätet anses vara fusk. Men den har replikerats av andra (t ex Wahl et al 2007), bl a National Research Council har utrett saken (North et al 2006) och kommit fram till att slutsatserna håller trots en del berättigad kritik. Mann et al uppdaterade studien 2008 och det finns nu ett 30-tal ”hockeyklubbor” från ett stort antal forskargrupper som visar att nuvarande uppvärmning är exceptionell. Oavsett metodik.
   Manns graf från 98/99 är idag lika relevant som Windows’98. Dags för mer realism i klimatfrågan. Vilken “realism”?

   • Nya grafer på sidan 7, ”Summery for policymakers”. Vad är din kommentar till dessa? Kan man verkligen dra ut grafens 20 sista år på detta sättet?
    Dessutom borde den medeltida värmeperioden ligga åtminstone 1 grad högre och vissa 20-årsperioder 2 grader högre.

  • Här kan man läsa om Leif Elinders källor:
   Vilka står bakom Clintel?
   ”Augustinus Johannes ”Guus” Berkhout (born 1940) is a Dutch engineer who has worked for the oil and gas industry, and as a professor……Berkhout started his career working for Shell.In 2019, Berkhout co-founded the climate sceptic organization Climate Intelligence Foundation (CLINTEL)…..
   Berkhout founded the Netherlands-based organization Climate Intelligence Foundation (CLINTEL). Mid 2019 plans of CLINTEL and Berkhout were leaked showing that they were organizing a campaign against political commitments to net zero carbon emissions being made into law. The campaign features a number of academics and industry figures with ties to climate change denial groups, as well as members from oil and gas companies.[8] Berkhout claimed the ideal of the organization was to provide an alternative to the Intergovernmental Panel on Climate Change.[9]” Wikipedia
   Om Ingemar Nordin, klimatupplysningen:
   Häggström hävdar: Lögntruten i Linköping (haggstrom.blogspot.com) Häggström är professor i matematiska statistik Chalmers

 4. Rockefellerklanen har en ledande roll i klimat-frågan.
  Jag rekommenderar boken Rockefeller – en klimatsmart historia av Jakob Nordangård. Ger djupa insikter när det gäller spelet bakom klimatet.

 5. Det finns ingen klimatnöd, säger experter i brev till FN.
  https://www.aei.org/carpe-diem/there-is-no-climate-emergency-say-500-experts-in-letter-to-the-united-nations/
  Videon ovan är från Friends of Science , en Kanada-baserad ”ideell organisation som drivs av dedikerade volontärer som huvudsakligen består av aktiva och pensionerade jord- och atmosfäriska forskare, ingenjörer och andra yrkesverksamma.” Samma dag som Greta Thunberg höll ett lidande tal till FN om sin rädsla för en klimatnöd, en grupp på 500 framstående forskare och yrkesverksamma, ledda av CLINTELmedgrundare Guus Berkhout, skickade detta rekommenderade brev till FN:s generalsekreterare om att det inte finns någon klimatkris och klimatpolitik bör utformas för att gynna människors liv.
  Öppet brev till FN: s generalsekreterare: Nuvarande vetenskaplig kunskap styrker inte Ban Ki-Moon påståenden om väder och klimat, säger 500 plus-forskare.
  Det är osannolikt att politiska åtgärder som syftar till att minska koldioxidutsläppen påverkar framtida klimat. Politiken måste fokusera på förberedelserna och anpassningen till alla farliga klimathändelser, oavsett orsak.
  29 november 2012
  Herr generalsekreterare:
  Den 9 november i år sa du till generalförsamlingen : ”Extremt väder på grund av klimatförändringar är det nya normala … Vår utmaning kvarstår, tydlig och brådskande: att minska utsläppen av växthusgaser, att stärka anpassningen till … ännu större klimatchocker … och att nå ett juridiskt bindande klimatavtal senast 2015 … Detta borde vara en av de viktigaste lärdomarna för orkanen Sandy.
  Den 13 november sa du på Yale : ”Vetenskapen är klar; vi borde inte slösa mer tid på den debatten. ”Dagen efter, i Al Gores” Dirty Weather ”-sändning , talade du om” svårare stormar, hårdare torka, större översvämningar ”och avslutade:” För två veckor sedan slog orkanen Sandy östra kusten i USA. En nation såg verkligheten av klimatförändringarna. Återhämtningen kommer att kosta tiotals miljarder dollar. Kostnaden för passivitet kommer att bli ännu högre. Vi måste minska vårt beroende av koldioxidutsläpp. ”
  Med undertecknade, kvalificerade i klimatrelaterade frågor, vill jag konstatera att aktuell vetenskaplig kunskap inte styrker dina påståenden.
  UK Met Office släppte nyligen data som visar att det inte har varit någon statistiskt signifikant global uppvärmning på nästan 16 år. Under denna period, enligt US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ökade halterna av koldioxid (CO 2 ) med nästan 9% och utgör nu 0,039% av atmosfären. Global uppvärmning som inte har inträffat kan inte ha orsakat det extrema vädret de senaste åren. Om, när och hur atmosfärisk uppvärmning kommer att återupptas är okänt. Vetenskapen är oklar. Vissa forskare påpekar att naturkylning på kort sikt, kopplad till variationer i solproduktion, också är en tydlig möjlighet. De ”ännu större klimatchocker” du har nämnt skulle vara värre om världen svalnade än om den värmdes. Klimatet förändras naturligt hela tiden, ibland dramatiskt. Hypotesen att våra utsläpp av CO 2 har orsakat eller kommer att orsaka farlig uppvärmning stöds inte av bevisen.
  Förekomsten och svårighetsgraden av extremt väder har inte ökat. Det finns få bevis för att farliga väderrelaterade händelser kommer att inträffa oftare i framtiden. FN: s egen mellanstatliga panel för klimatförändringar säger i sin specialrapport om extremt väder (2012) att det ”saknas en hänförbar signal till klimatförändringar” i trender i extrema väderförluster hittills. De medel som för närvarande ägnas åt att försöka stoppa extremt väder bör därför avsättas för att stärka vår infrastruktur för att kunna motstå dessa oundvikliga, naturliga händelser och för att hjälpa samhällen att återuppbyggas efter naturkatastrofer som tropiska stormen Sandy.
  Det finns ingen sund anledning till de kostsamma, restriktiva beslut som fattas av FN: s klimatkonferens i Qatar. En noggrann analys av objektiva observationsdata stöder inte prognoserna för framtida global uppvärmning som förutspås av datormodeller som nu visat sig överdriva uppvärmningen och dess effekter.
  NOAA: s ” Klimatläge 2008 ” -rapport hävdade att 15 år eller mer utan någon statistiskt signifikant uppvärmning skulle indikera en skillnad mellan observation och förutsägelse. Sexton år utan uppvärmning har därför nu bevisat att modellerna har fel enligt deras skapares egna kriterium.
  Baserat på dessa överväganden, ber vi dig att avstå från att utnyttja eländet hos familjerna till dem som förlorade sina liv eller egendomar i tropiska stormen Sandy genom att göra påståenden om att mänsklig påverkan orsakade den stormen. De gjorde inte. Vi ber också att du erkänner att politiska åtgärder av FN eller av de undertecknande nationerna till UNFCCC, som syftar till att minska koldioxid 2 är osannolikt att utöva någon väsentlig inverkan på framtida klimatutsläpp. Klimatpolitiken måste därför fokusera på förberedelserna och anpassningen till alla farliga klimathändelser, oavsett orsak.
  Här är öppningen av brevet:
  Det finns ingen klimatnöd, säger 500 experter i brev till FN globalt nätverk med mer än 500 kunniga och erfarna vetenskapsmän och yrkesverksamma inom klimat och närliggande områden har äran att rikta till era excellenser den bifogade europeiska klimatdeklarationen, för vilken undertecknarna till detta brev är de nationella ambassadörerna. De klimatmodeller i allmän cirkulation som den internationella politiken för närvarande bygger på är olämpliga för sitt syfte.
  Därför är det både grymt och obetydligt att förespråka slöseri med biljoner dollar på grundval av resultat från sådana omogna modeller. Nuvarande klimatpolitik undergräver meningslöst och allvarligt det ekonomiska systemet och sätter liv i fara i länder som nekas tillgång till prisvärd, pålitlig elektrisk energi. Vi uppmanar er att följa en klimatpolitik baserad på sund vetenskap, realistisk ekonomi och genuin oro för dem som skadas av kostsamma men onödiga försök att mildra
  Här är de specifika punkterna om klimatförändringar som lyfts fram i brevet:
  1 Naturliga såväl som antropogena faktorer orsakar uppvärmning.
  2. Uppvärmningen är mycket långsammare än förutspåtts.
  3. Klimatpolitiken bygger på otillräckliga modeller.
  4. CO2 är inte en förorening. Det är en växthusmat som är avgörande för allt liv på jorden.
  Fotosyntes är en välsignelse. Mer koldioxid är fördelaktigt för naturen, grönare jorden: ytterligare koldioxid i luften har gynnat tillväxten i den globala växtbiomassan. Det är också bra för jordbruket, vilket ökar avkastningen på grödor över hela världen.
  5. Den globala uppvärmningen har inte ökat naturkatastrofer.
  6. Klimatpolitiken måste respektera vetenskapliga och ekonomiska realiteter.
  7. Det finns ingen klimatnöd. Därför finns det ingen anledning till panik.
  MP : Hur är det med den ”konsensus” och ”fasta vetenskapen” om klimatförändringar som vi alltid hör om? Hur kan det bli enighet när det finns ett globalt nätverk med mer än 500 kunniga och erfarna forskare och yrkesverksamma inom klimat och närliggande områden som utmanar den ”fasta vetenskapen”?
  Egentligen är det inget nytt att utmana konsensus bland det vetenskapliga samfundet, men de röster som utmanar konsensus drunknar alltid av tsunamin av klimathysteri från klimatalarmisterna. Till exempel skickade en grupp med mer än 125 forskare 2012 ett öppet brev till FN som varnade för att vetenskapliga bevis motbevisade FN:s generalsekreterares Ban Ki-Moon upprepade påståenden om väder och klimat. Dessa varningar om klimathysteri som inte stöds av de vetenskapliga bevisen ignorerades 2012, precis som brevet från de 500 framstående forskarna och proffsen kommer att ignoreras under 2019. Med andra ord är det ”deja vu igen.

 6. Till Anders Romelsjö.. Här är några namn av de 500. Du kan få fler namn, men det tar nog för stor plats.
  En noggrann analys av objektiva observationsdata stöder inte prognoserna för framtida global uppvärmning som förutspås av datormodeller som nu visat sig överdriva uppvärmningen och dess effekter. Undertecknad av: Habibullo I. Abdussamatov, Dr Sci., Matematiker och astrofysiker, chef för Selenometria -projektet på det ryska segmentet av ISS, chef för rymdforskning för solsektorn vid Pulkovo -observatoriet vid Russian Academy of Sciences, Sankt Petersburg, Ryssland
  Syun-Ichi Akasofu , doktor, professor i fysik, emeritus och grundande chef, International Arctic Research Center vid University of Alaska, Fairbanks, Alaska, USA
  Bjarne Andresen, Dr Scient., Fysiker, publicerade och presenterar om omöjligheten av en ”global temperatur”, professor, Niels Bohr Institute (fysik (termodynamik) och kemi), Köpenhamns universitet, Köpenhamn, Danmark
  J. Scott Armstrong , doktor, professor i marknadsföring, The Wharton School, University of Pennsylvania, grundare av International Journal of Forecasting, fokuserar på att analysera klimatprognoser, Philadelphia, Pennsylvania, USA
  Timothy F. Ball , doktor, miljökonsult och tidigare klimatologiprofessor, University of Winnipeg, Winnipeg, Manitoba, Kanada
  James R. Barrante, doktorand (kemi, Harvard University), emeritusprofessor i fysikalisk kemi, Southern Connecticut State University, fokusera på att studera växthusgasbeteendet för CO2, Cheshire, Connecticut, USA
  Colin Barton, B.Sc., PhD (Earth Science, Birmingham, UK), FInstEng Aus Huvudforskare (ret.), Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), Melbourne, Victoria, Australien
  Joe Bastardi, BSc, (Meteorologi, Pennsylvania State), meteorolog, State College, Pennsylvania, USA
  Franco Battaglia, doktor (kemisk fysik), professor i fysik och miljökemi, University of Modena, Italien
  Richard Becherer, BS (Physics, Boston College), MS (Physics, University of Illinois), PhD (Optics, University of Rochester), tidigare medlem av teknisk personal – MIT Lincoln Laboratory, tidigare adjungerad professor – University of Connecticut, områden av Specialisering: optisk strålningsfysik, medförfattare – standardreferensbok Optiska strålningsmätningar: Radiometri, Millis, MA, USA
  Edwin X. Berry , PhD (Atmospheric Physics, Nevada), MA (Physics, Dartmouth), BS (Engineering, Caltech), Certified Consulting Meteorologist, President, Climate Physics LLC, Bigfork, MT, USA
  Ian Bock, kandidatexamen, doktorand, DSc, biologiska vetenskaper (pensionerad), Ringkobing, Danmark
  Ahmed Boucenna, doktor, professor i fysik (starkt klimatfokus), fysikavdelningen, naturvetenskapliga fakulteten, Ferhat Abbas universitet, Setif, Algéria
  Antonio Brambati, doktor, emeritusprofessor (sedimentologi), Institutionen för geologiska, miljö- och marina vetenskaper (DiSGAM), University of Trieste (specialisering: klimatförändringar enligt Antarktis marina sediment), Trieste, Italien
  Stephen C. Brown , PhD (Environmental Science, State University of New York), District Agriculture Agent, Assistant Professor, University of Alaska Fairbanks, Ground Penetrating Radar Glacier research, Palmer, Alaska, USA
  Mark Lawrence Campbell, doktor (kemisk fysik; gasfas kinetisk forskning som involverar växthusgaser (lustgas, koldioxid)), professor, United States Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA
  Rudy Candler, PhD (Soil Chemistry, University of Alaska Fairbanks (UAF)), tidigare jordbrukslaboratoriechef, School of Agriculture and Land Resources Management, UAF, medförfattare av artiklar om humiska ämnen och potentiell CO2-produktion i Arktis på grund av sönderdelning, Union, Oregon, USA
  Alan Carlin , BS (California Institute of Technology), doktorsexamen (ekonomi, Massachusetts Institute of Technology), pensionerad senioranalytiker och chef, US Environmental Protection Agency, Washington, DC, tidigare ordförande för Angeles Chapter i Sierra Club (mottagare av Chapter’s Weldon Heald -pris för bevarandearbete), USA
  Dan Carruthers, civilingenjör, Arctic Animal Behavioral Ecologist, djurlivsbiologikonsult specialiserad på djurekologi i arktiska och subarktiska regioner, Turner Valley, Alberta, Kanada
  Robert M. Carter , doktorand, professor, Marine Geophysical Laboratory, James Cook University, Townsville, Australien
  Uberto Crescenti, doktorand, professor i tillämpad geologi, Università G. d’Annunzio, tidigare president Società Geologica taliana, Chieti, Italien
  Arthur Chadwick, doktor (molekylärbiologi), forskningsprofessor i geologi, institutionen för biologi och geologi, Southwestern Adventist University, Climate Specialties: dendrochronology (bestämning av tidigare klimattillstånd med trädringanalys), palynologi (samma men använder pollen som klimatproxy ), paleobotany och botanik; Keene, Texas, USA
  George V. Chilingar, doktorand, professor, Institutionen för civil- och miljöteknik (C02/temp. Fokuserad forskning), University of Southern California, Los Angeles, Kalifornien, USA
  Ian D. Clark, doktorand, professor (isotophydrogeologi och paleoklimatologi), Institutionen för geovetenskap, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Kanada
  Cornelia Codreanova, diplom i geografi, forskare (specialområden: bildande av glaciala sjöar) vid Liberec University, Tjeckien, Zwenkau, Tyskland
  Michael Coffman, doktor (ekosystemanalys och klimatpåverkan, University of Idaho), VD för Sovereignty International, president för miljöperspektiv, Inc., Bangor, Maine, USA
  Piers Corbyn, ARCS, MSc (Physics, Imperial College London)), FRAS, FRMetS, astrofysiker (Queen Mary College, London), konsult, grundare WeatherAction långväga väder- och klimatprognoser, American Thinker Climate Forecaster of the Year 2010, London, Storbritannien
  Richard S. Courtney, doktor, energi- och miljökonsult, IPCC -expertgranskare, Falmouth, Cornwall, Storbritannien
  Roger W. Cohen, BS, MS, PhD Physics, MIT och Rutgers University, stipendiat, American Physical Society, initierade och ledde i mer än tjugo år det enda industriella grundforskningsprogrammet i klimat, Washington Crossing, Pennsylvania, USA
  Susan Crockford, doktor (zoologi/evolutionär biologi/arkeozoologi), adjungerad professor (antropologi/fakultet för forskarutbildning), University of Victoria, Victoria, British Colombia, Kanada
  Walter Cunningham , BS, MS (Physics – Institute of Geophysics And Planetary Sciences, UCLA), AMP – Harvard Graduate School of Business, överste (pensionerad) US Marine Corps, Apollo 7 Astronaut., Stipendiat – AAS, AIAA; Medlem AGU, Houston, Texas, USA
  Joseph D’Aleo, BS, MS (Meteorology, University of Wisconsin), Doktorandstudier (NYU), CMM, AMS -stipendiat, Executive Director – ICECAP (International Climate and Environmental Change Assessment Project), College Professor Climatology/Meteorology, First Director of Meteorologi The Weather Channel, Hudson, New Hampshire, USA
  David Deming, doktor (geofysik), professor i konst och vetenskap, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA
  James E. Dent; B.Sc., FCIWEM, C.Met, FRMetS, C.Env., Oberoende konsult (hydrologi och meteorologi), medlem i WMO OPACHE Group on Flood Warning, Hadleigh, Suffolk, England, Storbritannien
  Willem de Lange, MSc (Hons), DPhil (Computer and Earth Sciences), universitetslektor i jord- och havsvetenskap, University of Waikato, Hamilton, Nya Zeeland
  Silvia Duhau, doktorand (fysik), Solar Terrestrial Physics, Buenos Aires University, Buenos Aires, Argentina
  Geoff Duffy, DEng (civilingenjör), doktorsexamen (kemiteknik), BSc, ASTCDip. (första kemiingenjör för att vara Fellow i Royal Society i NZ), FIChemE, bred erfarenhet av strålningsvärmeöverföring och torkning, kemisk jämvikt etc. Har granskat, analyserat och skrivit korta rapporter och papper om klimatförändringar, Auckland, New Zeeland
  Don J. Easterbrook, doktor, emeritusprofessor i geologi, Western Washington, University, Bellingham, Washington, USA
  Ole Henrik Ellestad, tidigare forskningschef, tillämpad kemi SINTEF, professor i fysisk kemi, Universitetet i Oslo, verkställande direktör Norsk Regnesentral och direktör för vetenskap och teknik, norska forskningsrådet, allmänt publicerat i infraröd spektroskopi, Oslo, Norge
  Per Engene, civilingenjör, biolog, medförfattare-The Climate, Science and Politics (2009), Bø i Telemark, Norge
  Gordon Fulks, BS, MS, PhD (Physics, University of Chicago), kosmisk strålning, solvind, elektromagnetiska och geofysiska fenomen, Portland, Oregon, USA
  Katya Georgieva, MSc (meteorologi), doktorsexamen (sol-terrestrisk klimatfysik), professor, rymdforsknings- och teknikinstitutet, Bulgariens vetenskapsakademi, Sofia, Bulgarien
  Lee C. Gerhard, doktorand, Senior Scientist Emeritus, University of Kansas, tidigare chef och statsgeolog, Kansas Geological Survey, USA
  Ivar Giaever PhD, nobelpristagare i fysik 1973, professor emeritus vid Rensselaer Polytechnic Institute, professor i stort vid University of Oslo, Applied BioPhysics, Troy, New York, USA
  Albrecht Glatzle, doktorand, ScAgr, agrobiolog och Gerente ejecutivo, forskning om tropiska betesmarker och markanvändning, Director científico de INTTAS, Loma Plata, Paraguay
  Fred Goldberg, doktorand, professor vid Royal Institute of Technology (Mech, Eng.), Generalsekreterare KTH International Climate Seminar 2006 och klimatanalytiker (NIPCC), Lidingö, Sverige
  Laurence I. Gould , doktor, professor i fysik, University of Hartford, Past Chair (2004), New England Section of the American Physical Society, West Hartford, Connecticut, USA
  Vincent Gray , doktor, New Zealand Climate Coalition, expertgranskare för IPCC, författare till The Greenhouse Delusion: A Critique of Climate Change 2001, Wellington, Nya Zeeland
  William M. Gray, doktorand, professor emeritus, Institutionen för atmosfärisk vetenskap, Colorado State University, chef för Tropical Meteorology Project, Fort Collins, Colorado, USA
  Charles B. Hammons, doktorand (tillämpad matematik), klimatrelaterade specialiteter: tillämpad matematik, modellering och simulering, programvara och systemteknik, docent, Graduate School of Management, University of Dallas; Biträdande professor, North Texas State University (Dr. Hammons fann många allvarliga brister under en detaljerad studie av programvaran, tillhörande kontrollfiler plus tillhörande e -posttrafik för klimatforskningsenhetens temperatur och andra register och ”justeringar” som utförts till stöd för IPCC -slutsatser ), Coyle, OK, USA

  • Den i klimatfrågan mycket kunnige Maths Nilsson har beskrivit forskarna och amgvit namn i en artikel som jag återpublicerat 500 forskarna protesterar mot IPCC i upprop till FN. Vilka är de? De 500 forskarna i upprop mot FN

   Jag återger hans namn på några av forskare längre ned. Namn och bakgrund säger inte allt, men är en viktig del av helheten.

   Han lyfter fram en artikel som ”sågar” de 500 forskarnas brev Letter signed by “500 scientists” relies on inaccurate claims about climate science

   Artikeln summerar ”SUMMARY
   This letter presenting a short list of claims about climate change boasts a list of “500 scientists and professionals” who have co-signed it.

   The claims contradict or misrepresent the evidence uncovered by geoscientists, failing to provide support for its conclusions downplaying the threat of climate change. The letter claims, for example, that climate models ignore the benefits of increased CO2 on plant growth. This is false, as many climate models simulate the response of vegetation to increased CO2—and the climate change it causes.

   And while some outlets described the co-signers as experts in climate science, most are not. As noted in an analysis below, a significant portion of the co-signers are either engineers or professionals in non-technical fields. Only 10 identified themselves as climate scientists.

   Similar letters have sought to establish credibility with large numbers of co-signers in the past, but evidence is what counts in science.”
   Översatt: Detta brev med en kort lista med påståenden om klimatförändringar har en lista över ”500 forskare och professionella” som har undertecknat det.

   Påståendena motsäger eller ger en felaktig bild av de bevis som avslöjats av geovetenskapare, utan att ge stöd för sina slutsatser som bagatelliserar hotet om klimatförändringar. I brevet hävdas till exempel att klimatmodeller ignorerar fördelarna med ökad CO2 på växttillväxt. Detta är felaktigt, eftersom många klimatmodeller simulerar vegetationens reaktion på ökad CO2 – och de klimatförändringar det orsakar.

   Och medan vissa beskrev medunderskrivarna som experter på klimatvetenskap, är de flesta inte det. Som framgår av en analys nedan är en betydande del av medunderskrivarna antingen ingenjörer eller yrkesverksamma inom icke-tekniska områden. Endast tio identifierade sig som klimatforskare.

   Liknande brev har försökt att skapa trovärdighet hos ett stort antal medunderskrivare tidigare, men bevis är det som gäller i vetenskapen

   ”Ambassadörer för klimatuppropet”:

   -Pensionerad professor Guus Berkhout (geofysik), holländsk ingenjör som jobbat för Shell. Grundade Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) 2019, finansierad av multimiljonären Niek Sandmann (fastigheter). Har inte sysslat med klimatforskning.

   –Richard Lindzen, numera pensionerad professor vid Harvard. Publicerat flera artiklar via Cato Institute som finansierats av fossilindustrin och är listad som ”Expert” vid flera konservativa tankesmedjor som kämpar för fri marknad och färre regleringar. Lindzen har fakturerat gas- och oljeföretag $2500 per dag i konsultarvode. I en rättegång 2018 erkände han att han avlönats med $25 000 per år från Cato Institute sedan 2013 och hade även fått $30 000 från Peabody Coal. Den ende av ”ambassadörerna” som publicerat klimatrelaterade vetenskapliga artiklar (nej, jag varken tror eller påstår att han har fuskat i sina publicerade artiklar).

   -Pensionerad professor Reynald du Berger, (geofysik). Verkar inte ha publicerat något inom klimatforskning.

   -Pensionerad professor Ingemar Nordin (vetenskapshistoria). Välkänd i klimatkretsar och frekvent skribent på Klimatupplysningen. Har inte varit i närheten att syssla med klimatforskning.

   -Terry Dunleavy journalist och tidigare sysselsatt inom vinindustrin. Startade New Zealand Climate Science Coalition för att informera om bristerna i klimatvetenskapen [sic]. Inte varit i närheten av klimatforskning.

   -Jim O’Brien energikonsult från Irland. Inte varit i närheten av att publicera klimatvetenskap vad jag kan se.

   -Viv Forbes, geolog från Australien som jobbat för en lång rad kolföretag. Sitter i styrelsen för Carbon Sense Coalition, som ska “defend the role of carbon on earth and in the atmosphere. Inte hållit på med klimatforskning.

   -Professor Alberto Prestininzi geolog från Italien, enligt CV verkar han inte publicerat artiklar inom klimatvetenskap (verkar specialiserad på jordskred och liknande).

   -Pensionerad professor Jeffrey Foss (”philosopher of Science”), skrivit på Stopping Socialism. Klimatforskning verkar inte ha varit hans grej.

   -Professor Benoît Rittaud (matematik) Frankrike, verkar inte heller ha publicerat något vetenskapligt om klimatet men skrivit en bok med titeln Le mythe climatique 2010.

   -Morten Jødal, biolog från Norge och med i Klimatrealisterne (”typ Klimatsans/Klimatupplysningen här i Sverige). Verkar inte ha sysslat med klimatforskning men med annat inom miljö.

   -Hedersprofessor Fritz Vahrenholt, (kemi) tysk politiker , suttit i styrelsen för Shell, CEO för kraftbolag. Verkar inte ha publicerat något inom klimatforskning.

   -Rob Lemeire Belgium. Hittade inget om honom. [1/10: Fick denna länk, benämnser sig själv som energispecialist, men det verkar som inte heller han håller på med klimatforskning, men jag har inte kollat särskilt noga].

   –Christopher Monckton, utbildad journalist men har föreläst och argumenterat så friskt att han lyfts fram som expert av många konservativa tankesmedjor. Inte publicerat några vetenskapliga artiklar i någon vettig peer-reviewad tidskrift, var dock medförfattare till en artikel i en udda kinesisk tidskrift men den har blivit vetenskapligt toksågad. Hanterar fakta lite som han känner för som visas i de här två filmerna del 1 och del 2.

   Svenska underskrivare var:

   1. Ingemar Nordin, Emeritus Professor Philosophy of Science,
   2. Sture Åström, Professional in Climate Issues [sic] , Klimatsans
   3. Rolf Bergman, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Uppsala University
   4. Dr. Lars Bern, Member of The Royal Swedish Academy of Sciences, Retired CEO in Incentive AB
   5. Magnus Cederlöf, Software Specialist, Stockholm
   6. Per-Olof Eriksson, Physicist, Former CEO of Sandvik Group
   7. Anders Flodin, Business Development Manager, Höganäs AB in North Carolina
   8. David D. Gee, Professor Em Orogen Dynamics, Uppsala University, Sweden
   9. Hans Jelbring, Climate researcher
   10. Claes Johnson, Emeritus Professor of Mathematics at Royal Institute of Technology, Stockholm
   11. Gunnar Juliusson, Professor of Hematology, Lund University, Senior Consultant, Skåne, University Hospital, Lund
   12. Sten Kaijser, Emeritus Professor of Mathematics, Uppsala University
   13. Johan Montelius, Associate Professor of Computer Science at the Royal Institute of Technology, Stockholm
   14. Nils-Axel Mörner, Emeritus Professor Geology, President of the Independent Committee on Geoethics. Former head of Paleogeophysics & Geodynamics at Stockholm University
   15. Gösta Pettersson, Emeritus Professor in Biochemistry, University of Lund
   16. Marian Radetzki, Emeritus Professor of Economics, Luleå University of Technology
   17. Peter Stilbs, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm
   18. Elsa Widding, Consultant, Author on Climate, Stockholm

   Alla är väl förmodligen kända för de som varit med i klimatdebatten ett tag. Ingen uppsjö av klimatrelaterade vetenskapliga artiklar de producerat.

   Hans Jelbrink är visserligen meteorolog men anser att växthuseffekten inte existerar, liksom Claes Johnson (som inte heller ger något för Einstein och modern kvantfysik).
   Det är över min kompetens att bemöta men det är en extrem åsikt även i de här kretsarna och köps inte av Lennart Bengtsson (som alltså inte skrivit under)

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here